Članstvo u udruzi

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta. Članovi Udruge mogu biti redovni i počasni.

Redovni član

Redovni član udruge može postati maloljetna ili punoljetna fizička osoba te pravna osoba.

Redovni član udruge postaje se upisom u popis članova na temelju potpisane pristupnice, a koju prethodno razmatra i daje pozitivno mišljenje Predsjednik u roku od 15 dana od podnošenja pristupnice.

Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 14 godina, pristupnicu potpisuje njezin skrbnik ili zakonski zastupnik. Ukoliko se radi o maloljetnoj osobi starijoj od 14 godina, njezin skrbnik ili zakonski zastupnik treba dati svoju pisanu suglasnost na pristupnici.

Odluku u prijemu u redovno članstvo donosi predsjednik Udruge po primitku molbe za prijem kandidata.

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:

 • informiranje o radu Udruge
 • aktivno sudjelovanje u djelatnostima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara Udruge
 • birati i biti biran u tijela Udruge
 • plaćanje članarine
 • izvršavanje preuzetih obveza
 • poštivanje odredbi, važećih zakona i propisa, Statuta te drugih akta Udruge.

Počasni član

Počasni član udruge može postati samo punoljetna fizička osoba ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem posebno pridonijela razvoju i afirmaciji Udruge.

Počasni član udruge postaje se upisom u popis članova na temelju preporuke Predsjedniku najmanje jednog redovnog člana Udruge i nakon pozitivne odluke o prihvaćanju u počasno članstvo od strane Skupštine koja će o tome odlučivati na svojoj prvoj sljedećoj sjednici nakon dostavljene preporuke.

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova Udruge su:

Prava, obveze i odgovornosti počasnih članova Udruge uključuju sva prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge, osim:

 • da bira i bude biran u tijela Udruge,
 • plaćanje članarine.

Popis članova

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu i nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), kategoriji članstva, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, datumu prestanka članstva u Udruzi, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i podatke o uplati članarine.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Popis članova vodi Tajnik.

Produženje članstva

Za produženje članstva je potrebno:

 • pravilno popunjena
 • potvrda o uplati članarine

Prestanak članstva

Članstvo u Udruzi prestaje na sljedeće načine:

 • prestankom postojanja Udruge,
 • smrću člana,
 • istupanjem iz članstva,
 • neplaćanjem članarine,
 • isključenjem iz članstva.

Član istupa iz Udruge na osnovu pisane ili usmene obavijesti Predsjedniku Udruge s datumom davanja navedene obavijesti.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako s plaćanjem članarine kasni više od 3 mjeseca i to s danom proteka navedenog roka od kad je članarina trebala biti plaćena.

Član se isključuje iz članstva s danom proteka roka za žalbu na odluku o isključenju ukoliko se član nije žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika, odnosno s danom donošenja odluke o isključenju od strane Skupštine ukoliko se član žalio na odluku o isključenju od strane Predsjednika.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti.
Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji redovni član Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjednik.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti može se izreći stegovna mjera isključenja iz udruge.
Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od 7 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

Učlani se i TI!

Podijelite članak: